Nieuwe beschermende maatregelen voor werkende moeders, ook zij die voor eigen rekening werken

Het lage geboortecijfer en de veroudering van de bevolking heeft de Cubaanse regering tot actie aangezet. In het Staatsblad verschenen maatregelen die de bescherming en de voordelen van het moederschap uitbreiden.

Op een persconferentie verklaarde Yusimi Campos Suárez, viceminister van Arbeid en Sociale Zekerheid (MTSS) dat vanaf vandaag en in overeenstemming met Decreet nr. 339 van 8 december 2016 elke moeder die weer aan het werk wil na haar zwangerschapsverlof en vóór het kind één jaar oud is, aanspraak kan maken op de sociale uitkeringen waarop ze uit hoofde van haar loon recht heeft.

“Met deze nieuwe wetgeving", zei de viceminister, "willen wij het geboortecijfer opkrikken en de vrouwen aanmoedigen om weer aan de slag te gaan. Daarnaast willen we ook andere verwanten aanmoedigen om aandacht en zorg te besteden aan de jongeren."

Grootouders

Er was nog meer goed nieuws voor de Cubaanse gezinnen: voortaan krijgen werkende grootouders bijkomend verlof om gedurende het eerste levensjaar voor hun kleinkind te zorgen, iets wat vroeger beperkt was tot de vader. 

Yusimí wees ook nog op een ander voordeel van deze wet: "Het bedrag van de maandelijkse uitkering aan de werkende moeder mag niet minder zijn dan het huidige minimumloon. De vorige wetgeving had een globale berekeningswijze vastgelegd en het voordeel kon nooit echt gegarandeerd worden."

Voor de vrouw met meerdere banen "wordt de economische en sociale uitkering berekend op basis van elk van de afgesloten contracten en in verhouding tot de reëel gewerkte tijd. Vergeet niet dat vroeger enkel rekening werd gehouden met de gunstigste beloning", beklemtoonde Campos Suárez.

Daarnaast verleent Decreet nr. 339 "het recht op geldelijke bijstand voor moeders die werken onder een contract van bepaalde duur (meer dan één jaar), en ook wanneer ze werkloos zijn, mits hun laatste contract verstreken is binnen een termijn van niet meer dan drie maanden voor de datum waarop de moeder recht heeft op de uitkering", legde de viceminister uit.

Decreet nr. 340 wijzigt meerdere speciale bepalingen van de sociale zekerheid zodat de periodes waarin werkende vrouwen in bevallings- of ziekteverlof of verlof wegens ongeval zijn, meegeteld worden als gelijkgestelde dagen en de betalingsverplichting vervalt.

Kindertuinen en halfinternaten

De Cubaanse staat heeft niet alleen de heropname van moeders op de werkvloer vergemakkelijkt maar heeft ook oog gehad voor de zorg voor hun kinderen en de onderwijsinstellingen.

Het Gemeenschappelijk Besluit nr. 1-2017 van het ministerie van Financies en het ministerie van Onderwijs biedt moeders met twee of meer kinderen betere betalingsvoorwaarden voor kindertuinen en halfinternaten.

“Voor moeders met twee kinderen daalt het huidige tarief met de helft. Voor een kindertuin betalen ze voortaan maximum 40 pesos. Een moeder betaalt nu bijvoorbeeld 20 pesos voor het eerste en 10 pesos voor het tweede. Vroeger werd voor het tweede kind ook 20 pesos aangerekend. Het gaat dus om een daling met 50 % voor het tweede kind."

“Voor moeders met drie kinderen blijft de vroegere regeling bestaan voor de eerste twee kinderen maar wordt niets aangerekend voor het derde. Moeders met meerlingen (meer dan twee) betalen niets", legde María de los Ángeles Gallo Sánchez, nationaal directeur van het Voorschoolse Onderwijs, uit. 

Besluit nr. 6/2017 biedt nog een nieuwigheid: wanneer een kind op de leeftijd van 12 maanden kan lopen, hoeft het kind niet te wachten tot het een jaar is, maar heeft het net als de tweejarigen al recht op een plaats. Bovendien wijzigt de frequentie van de toekenning: vroeger was dat om de twee maand, nu om de maand. Voor de toekenning van die voordelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen moeders die werken voor de overheid, zelfstandigen of moeders in de gevangenis.

Besluit nr. 5/2017 bepaalt welke kinderen naar een internaat of halfinternaat kunnen gaan: "jongens en meisjes tussen 6 en 11 jaar die toegewezen zijn aan de vader of aan een voogd of kinderen van moeders in de gevangenis." Carmen Rosa Rodríguez,  methodologe van de Nationale Directie van het Lager Onderwijs, verzekert dat "de raden van bestuur van de centra en de gemeentelijke directies een grotere beslissingsmacht krijgen. Als de school over voldoende plaatsen beschikt, hoeft ze niet te wachten op de goedkeuring van de provinciale onderwijsdirectie. Het zal allemaal veel sneller en gemakkelijker gaan."

Iedereen doet ertoe

Waken over de rechten van de moeders die niet voor de overheid werken is een van de prioriteiten van het sociale beleid van de revolutie. Dat blijkt uit Besluit nr. 26/2017: “Vrouwelijke zelfstandigen met twee of meer kinderen van minder dan 17 jaar hebben recht op een vermindering met 50 % op het maandelijkse bedrag dat zij in het kader van de Persoonsbelasting verschuldigd zijn", zei Adalberto Carbonell Sotto, algemeen directeur voor het Fiscaal beleid van het ministerie van Financiën. 

Met het oog op de bescherming van en de zorg voor kinderen en meerderjarigen is in overeenstemming met het Vereenvoudigd Belastingsstelsel een terugbetaling voorzien voor zelfstandige moeders die het beroep van kinderverzorgster, verpleegster of bejaardenhelpster uitoefenen of tewerkgesteld zijn in de gehandicaptenzorg. “Het gaat om een daling met 50 % van de maandelijks verschuldigde bijdrage."

Met deze maatregel hoeft de overheid geen aanzienlijke bedragen te betalen in het kader van de sociale zekerheid in een jaar waarin ze uiterst spaarzaam moet omgaan met haar inkomsten. De overheid herbevestigt evenwel het humane karakter van haar Revolutie, dat steunt op het principe van welvaart voor iedereen. 

Cubadebate

Vert.: Marina Mommerency