27 Europarlementsleden roepen EU op tot solidariteit met Cuba

In een open brief aan de President van de EU, de Voorzitster van de Commissie, de Hoge Vertegenwoordiger en de Voorzitter van het Europees Parlement vragen de parlementsleden dat na de activering van het Europees mechanisme voor civiele bescherming ter ondersteuning van Cuba de snelle beschikbaarheid van door de lidstaten ingezette steun wordt gewaarborgd.

Ze vragen met name:

- dat de ontwikkeling van acties tussen de lidstaten wordt aangemoedigd om de solidariteit met Cuba via dit mechanisme op ruimere schaal tot uitdrukking te brengen, in antwoord op de door Cuba toegezonden lijst van behoeften.
- dat men zou nadenken over andere mogelijkheden van steun die de EU snel kan inzetten om tegemoet te komen aan de onmiddellijke en daaropvolgende behoeften die deze dramatische gebeurtenis voor het Cubaanse volk met zich meebrengt;
- om een duidelijk politiek standpunt om de unilaterale blokkade op te heffen die 60 jaar geleden door de Verenigde Staten aan Cuba werd opgelegd.

De brief luidt als volgt:

(...)
Op 5 augustus brak er een grote brand uit in één van de supertankers op het industrieterrein van de oliehaven van Matanzas (Cuba).
De brand werd moedig bestreden en talloze Cubaanse middelen werden ingezet. Menselijke en technische hulpbronnen uit verschillende landen waren onmiddellijk beschikbaar. Bij de brand vielen talrijke gewonden, waarvan sommigen zeer ernstig. De gewonden werden snel geholpen door Cubaans medisch personeel. Duizenden mensen uit de omgeving werden geëvacueerd.

Naast dit alles heeft het land te kampen gehad met ernstige problemen voor de elektriciteitsvoorziening. De gevolgen voor Cuba en de Cubaanse bevolking, die al door andere natuurrampen zijn getroffen, zijn aanzienlijk, vooral door de context van de unilaterale blokkade die de Verenigde Staten al meer dan zestig jaar aan Cuba en zijn bevolking opleggen.

Naast de grootschalige betuigde solidariteit door talrijke organisaties, over de hele wereld, is het noodzakelijk om deze solidariteit te concretiseren met middelen die beantwoorden aan de behoeften die Cuba kenbaar heeft gemaakt aan de EU en haar lidstaten.  

Op 10 augustus heeft de Europese Commissie, bij monde van haar Commissaris voor crisisbeheersing, Janez Lenarčič, de activering van het Europees mechanisme voor civiele bescherming aangekondigd. Het is echter een mechanisme waarbij middelen moeten worden vrijgemaakt door 
de lidstaten of andere deelnemende staten. De situatie vereist dringende steun voor het herstel van het land en van de gevolgen van deze rampzalige gebeurtenis.

Cuba is altijd solidair geweest met de wereld, waaronder verschillende Europese landen tijdens de strijd tegen de Covid-19-pandemie. Het is tijd om onze solidariteit te tonen met Cuba.

Daarom roepen de ondergetekende leden van het Europees Parlement op:
- om na de activering van het Europees mechanisme voor civiele bescherming ter ondersteuning van de Republiek Cuba te steunen de snelle beschikbaarheid van de door de lidstaten vrijgemaakte steun te waarborgen;
- dat u de ontwikkeling van acties tussen de lidstaten aanmoedigt om de solidariteitsbetuiging met Cuba via dit mechanisme te verbreden, in antwoord op de lijst van behoeften die dit land heeft toegezonden;
- dat u nadenkt over andere mogelijkheden van steun die de EU snel kan inzetten om te beantwoorden op de onmiddellijke en daaropvolgende behoeften die deze dramatische gebeurtenis voor het Cubaanse volk met zich meebrengt;

De ondergetekende leden van het Europees Parlement doen tevens een oproep voor een duidelijke politieke stellingname gericht op het opheffen van de unilaterale blokkade die de Verenigde Staten zestig jaar geleden aan Cuba hebben opgelegd.

Lijst van ondertekenende Europarlementsleden: 

João Pimenta Lopes, Sandra Pereira, Manu Pineda, Marc Tarabella, Pernando Barrena, Smeriglio Massimiliano, Kateřina Konečná, Sira Rego, Clare Daly,
Mick Wallace, Idoia Villanueva, Pietro Bartolo, Andrea Cozzolino, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Brando Benifei, Camilla Laureti, Giuliano Pisapia, Franco Roberti, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Konstantinos Arvanitis (plaatsvervanger), Eugenia Rodríguez Palop, Elena Kountoura, Özlem Demirel, Chris MacManus, Marc Botenga


#FuerzaMatanzas