Beperkte versoepelingen van de VS-blokkade tegen Cuba aangekondigd

De VS versoepelen een aantal van de illegale sancties tegen Cuba.  Een paar immigratieregels worden versoepeld, Cubanen in de VS kunnen meer geld sturen naar familie in Cuba en er komen weer vluchten van de VS naar Cubaanse provincies. De regering-Biden draait enkele beslissingen van de vorige president Trump nu terug, maar de blokkade blijft nog steeds veel strenger dan onder Obama.

De aangekondigde maatregelen:

-             Vluchten naar alle provincies opnieuw toegelaten

-             Afschaffing van de limiet (€1000 per 4 mnd) op geldtransfers naar Cubanen

-             Familiehereniging wordt terug mogelijk gemaakt

-             Consulaire diensten voor aflevering visa voor de VS worden verhoogd

-             Familiebezoeken van Cubanen in de VS worden weer toegelaten

-             De VS-burgers die toestemming hebben om naar Cuba te reizen mogen contacten hebben met de bevolking

-             De private sector in Cuba stimuleren door toegang tot internet te vergroten, incl. gebruik van elektronische handelsplatformen van de VS

-             Geldtransfers naar Cubaanse bedrijven zijn onder bepaalde voorwaarden toegelaten

Biden draait hiermee slechts enkele van de 240 onmenselijke beslissingen van zijn voorganger terug en doet – eindelijk en voor het eerst - iets met zijn verkiezingsbeloften van 2020: Hij zou de politiek van de regering Trump verlichten, die de blokkade tot ongekende niveaus heeft verscherpt, en gaat nu een beetje weg van het "maximale druk"-beleid dat sindsdien wordt toegepast.

Toch houden de aankondigingen geen fundamentele wijziging in van de blokkade, noch van de belangrijkste economische belegeringsmaatregelen van Trump, zoals de lijsten van entiteiten die aan bijkomende dwangmaatregelen zijn onderworpen, noch van het reisverbod voor VS-burgers.

Sinds 2019 werd de blokkade extreem verscherpt, waarbij cynisch gebruik is gemaakt van de context van de covid-19-pandemie, de internationale crisis en de daaruit voortvloeiende economische depressie. Zonder overdrijving kunnen de gevolgen van deze belegering als verwoestend worden omschreven. De toename van de migratie is daar een goed voorbeeld van.

De arbitraire en frauduleuze plaatsing van Cuba op de lijst van het buitenlandministerie van landen die sponsor van terrorisme zouden zijn: een van de belangrijkste oorzaken van de moeilijkheden die Cuba ondervindt bij zijn commerciële en financiële transacties in vele delen van de wereld, wordt niet ongedaan gemaakt.

Het is wel een beperkte stap in de goede richting, en beantwoordt ook de roep van de burgers in de VS en van de Cubanen die in de VS wonen. Dit is een eis van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten en van bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties, die elk jaar uitgedrukt wordt in een bijna unanieme stemming tegen de blokkade.

Bij het nemen van deze beperkte stappen gebruikt het buitenlandministerie van de VS openlijk vijandige taal, vergezeld van de traditionele laster en nieuwe drogredenen die de laatste maanden in de mode zijn, waaruit blijkt dat noch de doelstellingen van het VS-beleid tegen Cuba, noch de belangrijkste instrumenten ervan zijn veranderd.

Om de werkelijke draagwijdte van deze aankondiging te kennen, zal moeten worden gewacht op de uitvoeringsverordeningen.

De regering van Cuba herhaalt dat zij bereid is een respectvolle en gelijkwaardige dialoog met de regering van de Verenigde Staten aan te gaan, op basis van het Handvest van de Verenigde Naties, zonder inmenging in interne aangelegenheden en met volledige eerbiediging van haar onafhankelijkheid en soevereiniteit.

Verklaring van Minrex, het Cubaanse buitenlandministerie