Brief van de Europese Cuba solidariteitsbeweging aan het voorzitterschap van de Europese Raad

Met de Europese solidariteitsbeweging schreven we een brief gericht aan het voorzitterschap van de Europese Raad over de blokkade van Cuba. Lees deze hieronder.

Aan het voorzitterschap van de Europese Raad

Brussel, 29 augustus 2019.

Beste President Antti Rinne,

Beste President Donald Tusk,

We schrijven om er bij de Europese Unie op aan te dringen dat zij haar welgekomen beleid voortzet om positieve en sterke betrekkingen met Cuba te ontwikkelen op basis van wederzijds respect en begrip.

De afgelopen twee jaar is de houding van de regering van de Verenigde Staten ten opzichte van Cuba aanzienlijk veranderd, onder meer door de vermindering van de communicatie en de betrekkingen tussen de twee landen. Tegelijkertijd hebben we gezien dat de VS de extraterritoriale wetten steeds meer toepassen door de toepassing van titel III van de Helms-Burton-wetgeving, die negatieve gevolgen heeft voor honderden bedrijven, banken en zelfs ngo’s in Europese landen en over de hele wereld.

In november 2018 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor het 26ste opeenvolgende jaar over 188-2, ter ondersteuning van een resolutie die oproept tot beëindiging van de VS-blokkade tegen Cuba. Tegelijkertijd zijn er de laatste tijd bezoeken aan Cuba gebracht door een aantal vooraanstaande Europese politici en zijn er op hun beurt bezoeken geweest van vooraanstaande Cubaanse politieke persoonlijkheden aan Europa. Deze ontwikkelingen moeten worden toegejuicht. De Europese Unie heeft het recht en de mogelijkheid om een onafhankelijke rol te spelen bij het bevorderen van de praktische uitvoering van de wil en de wensen van de Europese volkeren.

Opnieuw is er welgekomen vooruitgang geboekt in de betrekkingen tussen de EU en Cuba door de ondertekening in maart 2016 van de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking. We hopen dat deze overeenkomst zal worden ingevuld met progressieve activiteiten en duurzame projecten.

In het programma van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie van 1 juli tot en met 31 december 2019 zijn nu zeer waardevolle voorwaarden opgenomen voor het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dat programma met de titel "EEN DUURZAAM EUROPA – EEN DUURZAME TOEKOMST" bevat een aantal belangrijke voornemens, die een verbetering van de betrekkingen tussen de EU en Cuba kunnen ondersteunen. Ten eerste is er hoofdstuk 2 over "Gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat": Hoekstenen van het optreden van de EU". De fundamentele waarden van de EU worden genoemd - menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de mensenrechten, met inbegrip van die van minderheden, en de Republiek Cuba vervult deze waarden of werkt hard aan hun ontwikkeling. Vergeleken met veel buurlanden loopt Cuba voorop in die ontwikkeling. De EU kan Cuba op dit moment steunen en bijdragen tot de versterking van de rechtsstaat op internationaal niveau door zich in te zetten voor de beëindiging van de blokkade van de VS tegen Cuba. In het programma van het Finse voorzitterschap worden autonome en onafhankelijke rechtbanken genoemd die al bestaan; in dit geval zouden de Wereldhandelsorganisatie en andere organisaties kunnen worden aangewend om bedrijven uit de EU te steunen tegen de dreiging van het extraterritoriale blokkadebeleid van de VS tegen Cuba.

Een belangrijk tweede aspect van het programma van het nieuwe voorzitterschap wordt verwoord in hoofdstuk 3, waarin wordt benadrukt dat "de Europese Unie het voortouw heeft genomen bij de bestrijding van de klimaatverandering en bij de bevordering van wereldwijde klimaatactie in het kader van de Overeenkomst van Parijs". Cuba is in dit opzicht zeer vergevorderd en blijft zich inspannen om een 'duurzame en groene' economie te ontwikkelen. Al zijn inspanningen van de afgelopen decennia illustreren een verbazingwekkend ambitieus en progressief strategisch programma voor een systematisch klimaatbeschermingsbeleid. Cuba's nationale "Tarea Vida" (Programma voor het leven) begon in juli 2017 en wordt in heel Cuba op elk niveau uitgevoerd.

Voor de ontwikkeling van betere betrekkingen tussen de EU en Cuba is het naar onze mening van doorslaggevend belang dat de Europese Unie een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt inneemt tegen het repressieve en onverdedigbare beleid dat in de anti-Cubaanse blokkadewetgeving is vervat. Dit is nog dringender door de tenuitvoerlegging van titel III van de Helms-Burton Act door de regering Trump. Dit standpunt zou een duidelijke verklaring moeten omvatten waarin de VS- regering op de hoogte wordt gesteld van het voornemen van de EU om het recht van de lidstaten om handel te drijven met Cuba krachtig te steunen zonder de dreiging van boetes die door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) worden opgelegd. Verder zijn wij van mening dat de EU duidelijk EU-bedrijven moet steunen in hun recht om handel te drijven met Cuba en de weigering om boetes te betalen die OFAC hen zou kunnen proberen op te leggen voor handel met Cuba. Dergelijke maatregelen zouden bijdragen tot de tenuitvoerlegging van "Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996". In dit verband zou de Europese Commissie de Wereldhandelsorganisatie moeten oproepen om de regering van de VS in staat van beschuldiging te stellen wegens schending van de internationale handelswetten en -beginselen. Met een dergelijke actie zou de EU veel andere landen, bedrijven en organisaties steunen in hun volstrekt juridische wens om zaken te doen met Cuba.

Wij zijn ook van mening dat het van het grootste belang is dat de EU de rechtsstaat in de internationale betrekkingen versterkt. Daarom moet zij de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Cuba erkennen door haar volledige steun te betuigen aan de volledige en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Verenigde Staten van Amerika uit de illegale bezetting van Guantánamo Bay. De EU moet de rechten van Cuba steunen en de eis steunen dat het land volledig wordt hersteld en dat er een adequate compensatie wordt gegeven voor de jarenlange bezetting.

Wij zijn een brede en diverse groep organisaties in Europa die zich inzetten voor de ontwikkeling van vriendschap en solidariteit tussen Cuba en onze respectieve landen en met de Europese Unie zelf. Wij zijn van mening dat de Europese Unie een belangrijke rol te spelen heeft bij het ontwikkelen van positieve betrekkingen met Cuba op basis van wederzijds respect en begrip tussen soevereine naties, en we hopen dat uw voorzitterschap dit beleid verder zal zien ontwikkelen,

Ondertekend door:

AUSTRIA: Michael Wögerer (President), Österreichisch-Kubanische Gesellschaft and Prof. Alfred Kohlbacher (President of the Board of Trustees)

BELGIUM: Alexandra Dirckx, Voorzitter Vrienden van Cuba and President Amis de Cuba - and Isabelle Vanbrabant (President), Cubanismo.be – Belgium 

BOSNIA AND HERZEGOVINA: Sead Halilovic (President), Association of the Bosnian and Herzegovinian-Cuban Friendship

CZECH REPUBLIC: Ludvik Sulda (President), Czech-Cuban Friendship Society

DENMARK: Sven-Erik Simonsen (President), Association Denmark – Cuba

FRANCE: Jacques Milhas, Pour Cuba Si France

GERMANY: Angelika Becker (President), Netzwerk Cuba e.V. 

GREECE: Nikos Karandreas (President) Greek Cuban Friendship and Solidarity Association; Despina Markou (President) Greek Committee for International Democratic Solidarity

ITALIA: Irma Dioli (Presidente), Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

IRELAND: Simon McGuinness (National Coordinator), Cuba Support Group

LUXEMBURG: Joël Wunsch (President), Amistad Luxemburgo-Cuba

MALTA: Michael Camilleri (President) and Dr. Patrick Tanti (Secretary) Malta Cuba Society

NORWAY: Mayo Bustos (President), Cubaforeningen

PORTUGAL: Augusto Fidalgo, Associcao Portugal-Cuba

ROMANIA: Vasile Orleanu (President) Fundatia AVANGARDA; and Prof. Gheorghe Ungureanu (President) Association ”Fidel Castro”

SERBIA: Prof. Ljiljana Bogoeva Sedlar (President) Serbian-Cuban Association

SLOVENIA: Igor JURIŠIČ (President) Slovene - Cuban friendship association

SPAIN: Paco Calderon, SODEPAZ and Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba – Madrid

SWEDEN: Martin Österlin (President), Swedish-Cuban Association

TURKEY: M. Onur Çuvalci, Cuba-Turkey Friendship Association "José Martí"

UNITED KINGDOM: Rob Miller (Director) and Bernard Regan (Secretary) Cuba Solidarity Campaign