De tien geboden van Gustavo Petro (deel 2 en slot)

Lees hier het tweede deel van de toespraak van Gustavo Petro, de nieuwe president van Colombia.

Latijns-Amerika, Afrika en de Arabische wereld

Ik ben dankbaar voor de aanwezigheid van presidenten en andere vertegenwoordigers van de broederlijke volkeren van Latijns-Amerika en de wereld. In een tijd waarin we zien dat zusternaties elkaar bombarderen, zijn hier, in het hart van Colombia, in het hart van Latijns-Amerika, een dozijn presidenten uit de regio aanwezig, met ideologische diversiteit en verschillende achtergronden, maar allen verenigd in het delen van deze ware viering van de democratie.

Het is tijd om blokken, groepen en ideologische verschillen achter ons te laten en samen te werken. Laten we voor eens en altijd begrijpen dat er veel meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. En dat we samen sterker zijn. Laten we de eenheid verwezenlijken waar onze helden, zoals Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre en O'Higgins, van droomden. Het is geen utopie of romantiek. Het is de manier om sterk te worden in deze complexe wereld.

Vandaag moeten we meer verenigd en eensgezind zijn dan ooit. Zoals Simón Bolívar ooit zei: " Eenheid moet ons redden, net zoals verdeeldheid ons zal vernietigen als zij onder ons wordt ingevoerd". Maar de Latijns-Amerikaanse eenheid mag geen retoriek zijn, niet meer dan een discours.

We hebben net de ergste pandemie meegemaakt, en Latijns-Amerika was niet in staat zich te verenigen.

Zullen wij een Latijns-Amerika krijgen zonder de capaciteit voor wetenschappelijk onderzoek, een Latijns-Amerika zonder de capaciteit om zijn gezondheidsdiensten te coördineren, zonder de capaciteit om de aankoop van geneesmiddelen op een eengemaakte manier te coördineren?

Latijns-Amerika is verenigd in enkele instellingen, maar niet in concrete projecten. Hebben wij de aansluiting van al onze elektrische energienetwerken bereikt? Is er een elektrisch energienetwerk dat heel Amerika bestrijkt? Hebben wij schone energiebronnen bereikt?

Is het niet tijd om de openbare aardoliemaatschappijen en onze elektriciteitstransportbedrijven aan te moedigen het Latijns-Amerikaanse zakelijke en financiële instrument te creëren dat investeringen in de opwekking van schone energie en in de transmissie van deze energie op continentale schaal zal aanmoedigen?

Colombia zal internationaal de nadruk leggen op het bereiken van zo ambitieus mogelijke akkoorden om de klimaatverandering te beteugelen en de wereldvrede te verdedigen. Wij zijn niet voor oorlog. Wij zijn voor het leven.

Wij zullen streven naar grotere allianties met Afrika, waar wij vandaan komen, wij zullen streven naar een alliantie van Afro-Amerikaanse volkeren in Amerika, wij zullen trachten van San Andrés een gezondheids-, cultureel en educatief centrum voor het Antilliaanse Caribische gebied te maken; alle Colombiaanse ambassadeurs op de Antillen zullen daar vandaan komen.

Wij zullen streven naar een bondgenootschap met de Arabische wereld op weg naar de nieuwe koolstofarme economieën. Wij zullen trachten onze geluk (Buenaventura en Tumaco) samen te brengen met het rijke en productieve Oost-Azië.

Tien geboden

In deze eerste toespraak als president van Colombia, ten overstaan van de wetgevende macht en ten overstaan van mijn volk, wil ik mijn tien geboden van de regering en mijn verbintenissen met u delen.

Ik zal werken voor echte en definitieve vrede. Zoals niemand anders, zoals nooit tevoren. Wij zullen het Vredesakkoord nakomen en de aanbevelingen van het verslag van de Waarheidscommissie opvolgen. Waarheidscommissie rapport. De "regering van het leven" is de "regering van de vrede".

Vrede is de zin van mijn leven, het is de hoop van Colombia. We mogen de Colombiaanse samenleving niet in de steek laten. De doden verdienen het. De levenden hebben het nodig. Leven moet de basis van vrede zijn. Een rechtvaardig en veilig leven. Een leven om smakelijk te leven, om gelukkig te leven, zodat geluk en vooruitgang onze identiteit zijn.

Ik zal zorgen voor onze grootvaders en grootmoeders, voor onze kinderen, voor mensen met een handicap, voor mensen die door de geschiedenis of de samenleving zijn gemarginaliseerd. Wij zullen een "beleid van zorg" maken, zodat NIEMAND achterblijft. Wij zijn een zorgzame samenleving die zorg en aandacht heeft voor anderen. Laat uw regering dat ook zijn. Wij zullen een beleid maken dat gevoelig is voor het lijden en de pijn van anderen, met instrumenten en oplossingen om gelijkheid tot stand te brengen.

Ik zal regeren met en voor de vrouwen van Colombia. Vandaag begint hier een regering met pariteit en met een ministerie van Gelijkheid.

Eindelijk! Met onze vice-presidente en minister Francia Márquez gaan we ervoor zorgen dat geslacht niet bepalend is voor hoeveel je verdient of hoe je leeft. Wij willen echte gelijkheid en veiligheid, zodat Colombiaanse vrouwen in vrede kunnen leven en niet hoeven te vrezen voor hun leven.

Ik zal met iedereen een dialoog voeren, zonder uitzonderingen of uitsluitingen.

Dit zal een open-deur regering zijn voor iedereen die wil praten over Colombia of die de problemen van Colombia wil bespreken. Wat zijn of haar naam ook is wat zijn of haar naam ook is, waar hij of zij ook vandaan komt. Het belangrijkste is niet waar we vandaan komen, maar waar we naar toe gaan. Wij zijn verenigd door onze wil voor de toekomst, niet het gewicht van het verleden. We gaan een Grote Nationale overeenkomst om de weg uit te stippelen voor het Colombia van de komende jaren. de komende jaren. Dialoog zal mijn methode zijn, overeenkomsten mijn doel.

Ik zal naar de Colombianen luisteren, zoals ik al die jaren heb gedaan. Ik zal naar het Colombiaanse volk luisteren, zoals ik al die jaren heb gedaan. Je regeert NIET van op een afstand, weg van de mensen en losgekoppeld van hun realiteit. Integendeel: wij regeren door te luisteren. We gaan ontwerpen mechanismen en dynamiek, zodat alle Colombianen zich gehoord voelen in deze regering. naar geluisterd in deze regering. Ik zal niet gevangen zitten in de gordijnen van bureaucratie. Ik zal dicht bij de problemen zijn. Ik zal naast en met Colombianen uit alle hoeken van het land meelopen. Alleen zij die dichtbij zijn kunnen het begrijpen en zichzelf plaatsen in de plaats van de ander.

Ik zal Colombianen verdedigen tegen geweld en ik zal ervoor zorgen dat gezinnen zich veilig en geborgen voelen. We zullen dit doen met een alomvattende veiligheidsstrategie. Colombia heeft behoefte aan een strategie die zich uitstrekt van preventieprogramma's tot de vervolging van criminele structuren en de modernisering van de veiligheidstroepen. Geredde levens zullen onze belangrijkste graadmeter voor succes zijn. Misdaad wordt op vele manieren bestreden. Ze zijn allemaal van essentieel belang. Ik wil Colombiaanse gezinnen verdedigen tegen de dagelijkse en alledaagse onveiligheid: of het nu gaat om geweld door mannen of om welke andere vorm van geweld dan ook.

Ik zal corruptie met harde hand en zonder genade bestrijden. Een regering van "zero tolerance". Wij zullen terugvorderen wat gestolen is, wij zullen waakzaam zijn zodat het niet meer gebeurt en wij zullen het systeem zodanig veranderen dat dit soort praktijken wordt ontmoedigd. Geen familie, geen vrienden, geen collega's, geen medewerkers… niemand is uitgesloten van het gewicht van de wet, van mijn engagement tegen corruptie en van mijn vastberadenheid om die te bestrijden.

Ik zal onze bodem en ondergrond, onze zeeën en rivieren beschermen. Onze lucht en hemel. Onze landschappen bepalen ons en maken ons trots. En daarom zal ik niet toestaan dat de hebzucht van enkelen onze biodiversiteit in gevaar brengt. Wij zullen de ongecontroleerde ontbossing van onze bossen aanpakken en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Colombia zal een wereldmacht van het leven zijn. De planeet Aarde is het "gemeenschappelijk huis" van de mens.

En Colombia, met zijn enorme natuurlijke rijkdom, zal deze strijd voor het leven op aarde leiden.

Ik zal de nationale industrie, de volkseconomie en het Colombiaanse platteland ontwikkelen. Zonder onderscheid of voorkeur. Wij zullen allen die hard werken voor Colombia begeleiden en steunen: de boer die bij dageraad opstaat, de ambachtsman die onze cultuur levend houdt, de ondernemer die banen schept. We hebben iedereen nodig om te groeien en de rijkdom te herverdelen. Wetenschap, cultuur en kennis zijn de brandstof van de 21e eeuw. Laten we de maatschappij van kennis en technologie ontwikkelen.

Ik zal onze grondwet handhaven. Artikel 1 van de grondwet bepaalt: "Colombia is een sociale rechtsstaat, georganiseerd als een unitaire, gedecentraliseerde republiek, met autonomie voor haar territoriale entiteiten, democratisch, participerend en pluralistisch, gebaseerd op respect voor de menselijke waardigheid, op de arbeid en solidariteit van de mensen die er deel van uitmaken, en op de voorrang van het algemeen belang".

Wij zullen ook een nieuw juridisch kader ontwikkelen om onze ontwikkeling duurzaam, rechtvaardig en egalitair te maken. De wet, zoals Paolo Flores d'Arcais zegt, is de macht van hen die geen macht hebben. Wij hebben betere wetten nodig, nieuwe wetten ten dienste van de grote meerderheden en om de handhaving ervan te verzekeren. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de debatten in onze wetgevende vergaderingen vruchtbaar zullen zijn en resultaten zullen opleveren voor de Colombiaanse samenleving. Er is veel werk aan de winkel en ik heb het volste vertrouwen in onze vertegenwoordigers.

En, ten slotte, zal ik Colombia verenigen. We zullen ons verenigen, wij allemaal, ons geliefde Colombia. We moeten een einde maken aan de verdeeldheid waarmee we als volk worden geconfronteerd. Ik wil geen twee landen, net zo min als ik twee samenlevingen wil. Ik wil een sterk, rechtvaardig en verenigd Colombia. De uitdagingen waarvoor wij als natie staan, vereisen een periode van eenheid en fundamentele consensus. Het is onze verantwoordelijkheid.

Ik eindig hier met wat een Arhuacameisje tegen mij zei tijdens de voorouderlijke inauguratie-ceremonie die wij vrijdag in de Sierra Nevada hielden "Om het leven te harmoniseren, volkeren te verenigen, de mensheid te genezen, de pijn van mijn volk, van mijn volk hier, te voelen, zal deze boodschap van licht en waarheid zich door uw aderen, door uw hart verspreiden en daden van vergeving en wereldwijde verzoening worden, maar eerst, in ons hart en mijn hart, dank u". Deze tweede kans is voor haar, en voor alle kinderen van Colombia.

Mooie en krachtige woorden, die ongetwijfeld zullen weerklinken in het grote debat over de nieuwe linkse golf in Latijns-Amerika, op Manifiesta, op zondag 18 september, van 11 tot 12.30 uur, met Yaira Jiménez (Cuba), Luis Guillermo Pérez (Colombia), David Choquehuanca (vicepresident Bolivia), Jeremy Corbyn (UK) en Maite Mola (Spanje).