Geschiedenis van de langste – nog steeds voortdurende - blokkade in de wereldgeschiedenis

Gisteren exact 60 jaar geleden begonnen de Verenigde Staten met de blokkades op Cuba. Al 60 jaar houden de VS het kleine eilandje in een economische, commerciële en financiële wurggreep. Al 60 jaar proberen ze elke poging van de landen uit het Zuiden voor een onafhankelijke stem, te smoren. En al 60 jaar verzet Cuba zich. De bevolking voelt de gevolgen van de blokkade elke dag. Afgelopen jaar wierp een rapport van Oxfam licht op het enorme aantal tekorten en moeilijkheden veroorzaakt door de blokkade.

Onvindbare geneesmiddelen, onbruikbare computersoftware, geblokkeerde financiële transacties ... Of nog het tekort aan naalden voor een goede vaccinatiecampagne tegen Covid.

Ondanks al die moeilijkheden, verzet Cuba zich. Ondanks de versterking van de blokkade onder Donald Trump en de verderzetting van deze politiek onder Joe Biden, maakt het socialistisch eiland zijn eigen weg. Gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, alfabetiseren van de bevolking ... Het zijn enkele verwezenlijkingen van de Cubaanse gemeenschap. Het eiland ontwikkelde ook verschillende vaccins tegen Covid en delen die met andere landen uit het Zuiden, en stuurde ook dokters uit om landen te ondersteunen die bezweken onder het coronavirus, ook in Europa.

Het is al 60 jaar dat de Verenigde Staten elke alternatieve stem tegen hun dominantie op het zuidelijke land probeert weg te vagen. En het is al 60 jaar dat Cuba hoop geeft aan de mensen die soevereiniteit willen. Respect. Tijd om de blokkade op te heffen.

Kijktip over dit onderwerp: de documentaire "The war on Cuba"

 

 

De onrechtvaardige VS-blokkade tegen Cuba: een chronologie 

Havana (Prensa Latina) Hoewel de VS-president John F. Kennedy op 3 februari 1962 de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba formaliseerde, dateren de dwangmaatregelen tegen het eiland al van 1959. De triomf van de Cubaanse Revolutie werd een steentje in de schoen van Washington, die de praktijk van Latijns-Amerikaanse landen te domineren door middel van marionettenregeringen bedreigd zag.

Prensa Latina geeft een chronologisch overzicht van enkele acties die sinds 1959 door VS-regeringen zijn ondernomen om de nationale economie te verstikken, een beleid dat als zinloos wordt beschouwd en door de internationale gemeenschap wordt verworpen.

Dwight D Eisenhower (1959-1961)

Eisenhower verwelkomt de moordenaars en folteraars van de dictatuur van Fulgencio Batista, die op de vlucht zijn geslagen met meer dan 400 miljoen dollar Cubaans overheidsgeld, en ontelbare bedreigingen, economische dwang en agressie opzetten tegen de belangrijkste doelen van Cuba.

29 juni 1960: De VS-bedrijven TEXACO, ESSO en SHELL onderbreken hun olieleveranties aan Cuba en weigeren, onder druk van Washington, de in de toenmalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) gekochte ruwe olie te verwerken.

6 juli 1960: goedkeuring van Public Law 86-592, waarbij Eisenhower wordt gemachtigd het Cubaanse suikerquotum voor de volgende maanden vast te stellen. De maatregel houdt in dat 700.000 ton van het oorspronkelijke contingent wordt afgetrokken, waardoor deze invoer tot bijna nul wordt gereduceerd.

30 september 1960: Het ministerie van Buitenlandse Zaken kondigt aan dat het VS-burgers heeft aanbevolen "niet naar Cuba te reizen, tenzij er dwingende redenen toe zijn". 20 oktober 1960: Het ministerie van Handel stelt strikte en algehele controles in waarbij uitvoer naar Cuba wordt verboden, met uitzondering van bepaalde minder belangrijke voedingsmiddelen, geneesmiddelen en gespecificeerde medische benodigdheden.

16 december 1960: De president van de Verenigde Staten vaardigt Presidentiële Proclamatie 3383 uit, waarbij het suikerquotum van Cuba voor het eerste kwartaal van 1961 tot nul wordt gereduceerd.

3 januari 1961: De Verenigde Staten kondigen de verbreking aan van hun diplomatieke en consulaire betrekkingen met de Cubaanse regering.

John F. Kennedy (1961-1963)

De regering John F. Kennedy werd niet alleen gekenmerkt door de economische verstikking van Cuba, maar ook door het bevorderen van het politieke isolement van het Caribische eiland op regionaal en internationaal niveau. De invasie van Playa Giron (Varkensbaai) en de Oktobercrisis (1962) vonden ook plaats tijdens zijn presidentschap.

23 februari 1961: Het ministerie van Handel oordeelt dat uitvoer naar Cuba niet kan onder een algemene vergunning.

September 4, 1961: Het Congres neemt de Foreign Aid Act van 1961 aan, die elke vorm van hulp aan de Cubaanse regering verbiedt en de president machtigt de bilaterale handel helemaal te blokkeren.

3 februari 1962: De president ondertekent Uitvoeringsbevel 3447 dat de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba formaliseert.

19 februari 1962: Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken bezoeken Europa met als doel repressieve maatregelen tegen de handel met Cuba door de geallieerde landen te bekomen.

19 maart 1962: De postwisseldiensten tussen de Verenigde Staten en Cuba worden opgeschort.

23 maart 1962: de invoer van alle producten die geheel of gedeeltelijk met Cubaanse producten zijn vervaardigd, zelfs indien deze in derde landen zijn vervaardigd, wordt verboden.

16 september 1962: Washington kondigt een verbod aan voor schepen die betrokken zijn bij de handel met Cuba om VS-havens aan te doen, ongeacht het land van registratie.

Lyndon B. Johnson (1963-1969)

President Johnson voert wetgevende initiatieven in met een breed extraterritoriaal en genocidaal karakter tegen Cuba en zijn bevolking.

Hij gebruikt ook voedsel als politiek wapen als hij tracht zendingen naar Cuba te verbieden en hij tracht de commercialisering van Cubaans nikkel met naties van West-Europa en de USSR te schaden.

26 juli 1964: Leden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), aangespoord door de Verenigde Staten, leggen een blokkade op voor alle handel met Cuba, met uitzondering van voedsel, medicijnen en medische voorraden.

Mei 1966: De Landbouwcommissie van het Huis keurt het "Voedsel voor Vrede-programma" goed, dat alle voedseltransporten verbiedt naar landen die betrokken zijn bij de verkoop of verscheping van strategische of niet-strategische goederen aan Cuba.

Richard Nixon (1969-1974)

Tijdens de ambtstermijn van Nixon is er een toename van vijandigheid, aanvallen door piraten, terrorisme en talrijke complotten om de Cubaanse president Fidel Castro te vermoorden.

1969: Het OFAC geeft verschillende nota's uit waarin het verklaart redenen te hebben om aan te nemen dat in de USSR en Tsjecho-Slowakije geproduceerd materiaal componenten van Cubaanse oorsprong zou kunnen bevatten, daarvoor kunnen deze middelen door de douane worden vastgehouden.

1974: De Cuban Assets Control Regulations worden gewijzigd om een interpretatie toe te voegen aan de bepaling die VS-staatsburgers verbiedt in het buitenland handel te drijven in goederen van Cubaanse oorsprong, tenzij daarvoor toestemming is verleend door middel van een vergunning.

Gerald Ford (1974-1977)

President Ford handhaaft de door zijn voorganger ingezette trend met betrekking tot het nemen van overgangsmaatregelen om de blokkade tegen Cuba aan te passen. In dit stadium staat de herziening van de Control Regulations on Cuban Assets op de voorgrond om het beleid voor de goedkeuring van vergunningen vast te leggen.

3 januari 1975: goedkeuring van de handelswet van 1974, die in Titel IV de beperkingen op de tariefbehandeling van communistische landen verscherpt. Evenzo wordt het de Import- en Exportbank verboden om, op enkele uitzonderingen na, kredieten aan Cuba te verstrekken.

September 24, 1976: Tussen de Verenigde Staten en Cuba vindt de eerste particuliere chartervlucht plaats, met vier VS-zakenmensen aan boord. Het vliegtuig wordt aangehouden door twee douanebeambten van Miami en in beslag genomen op last van het Ministerie van Handel.

Jimmy Carter (1977-1981)

De regering Carter tracht in een eerste fase ruimte te scheppen voor een dialoog op gebieden die geen verband houden met de blokkade, maar in het algemeen blijft de economische oorlog tegen Cuba in de steigers.

Januari tot maart 1977: Op grond van een wijziging van de "Regulations for the Control of Cuban Assets" van het ministerie van Financiën mogen personen die naar Cuba reizen hun tickets en verblijfskosten betalen en Cubaanse artikelen voor persoonlijk gebruik of voor wederverkoop kopen met een waarde van maximaal 100 dollar.

13 november 1980: De OFAC kondigt aan dat zij redenen heeft om aan te nemen dat nikkelhoudende artikelen, geproduceerd door de Franse firma Creusot-Loire, vervaardigd of afgeleid zouden kunnen zijn van nikkel van Cubaanse oorsprong en dus door de douane in beslag kunnen worden genomen.

Ronald Reagan (1981-1989)

Reagan verhoogt de vijandigheid tegen Cuba: Er worden nieuwe bepalingen ingevoerd om de blokkade te intensiveren. Ze wordt uitgebreid tot het terrein van de propaganda om de publieke druk tegen het Caribische eiland te verhogen en interne subversie aan te moedigen.

1 maart 1982: Cuba wordt opgenomen in de lijst van landen die steun verlenen aan daden van internationaal terrorisme, waardoor de uitvoer van bepaalde aan controles onderworpen producten wordt bemoeilijkt.

4 oktober 1983: De president ondertekent de Radio Broadcasting to Cuba Act en Radio Marti gaat van start, waarmee de Verenigde Staten een daad van flagrante agressie tegen de Cubaanse soevereiniteit begaan.

23 december 1985: De Food Security Act (voedselzekerheidswet) van 1985 wordt goedgekeurd, met nieuwe bepalingen om de suikerhandel tussen Cuba en derde landen te belemmeren.

22 augustus 1986: Er worden strenge controles ingesteld op organisaties die reizen naar Cuba promoten, alsook op het sturen van geld of goederen naar het eiland.

22 november 1988: Voor het eerst is het mensen die naar Cuba reizen verboden betaalkaarten te gebruiken voor hun uitgaven.

George H.W. Bush (1989-1993)

Bush (vader) versterkt het extraterritoriale karakter van de blokkade.

24 juli 1991: De Senaat van de Verenigde Staten legt de USSR voorwaarden op voor het ontvangen van buitenlandse hulp van de VS, waaronder het stopzetten van de militaire en economische hulp aan Cuba.

18 april 1992 : De president geeft in een openbare verklaring het ministerie van Financiën opdracht het zeevervoer van zowel passagiers als goederen van en naar Cuba verder te beperken.

23 oktober 1992: De president keurt de Torricelli-wet goed.

November 1992: de Verenigde Staten verbieden particuliere bedrijven en consultants uit het land om voor "marktonderzoek" te reizen, en verbieden onderdanen van derde landen om sigaren en rum uit Cuba op VS-grondgebied binnen te brengen, zelfs als deze voor persoonlijke consumptie bestemd zijn.

Bill Clinton (1993-2001)

Clinton zet belangrijke stappen voor de internationalisering en codificatie van de blokkade. Hij handhaaft de Torricelli-wet en de Helms Burton-wet wordt goedgekeurd en uitgevoerd, wat een heropleving van vijandige maatregelen tegen Cuba inhoudt.

1993: Het ministerie van Buitenlandse Zaken schorst de vergunning van een VS-bedrijf (ABC Charters) om "reispakketten" naar Cuba te organiseren.

Vervolgens publiceert de OFAC instructies om het reizen van Cubaans-Amerikanen en geldtransfers te beperken.

1996: De Helms-Burton Act wordt aangenomen, waardoor de blokkade verder wordt geïnternationaliseerd met maatregelen zoals het weigeren van leningen en financiële hulp aan landen en organisaties die samenwerking met Cuba voorstaan.

1998: Het ministerie van Financiën schorst voor onbepaalde tijd de licenties van C&T Charters en Wilson International om vluchten naar Cuba te exploiteren en neemt de middelen in beslag die afkomstig zijn van de activiteiten van verschillende telefoonmaatschappijen die zaken deden met Cuba.

2000: Het verbod op reizen naar Cuba voor VS-burgers wordt een wet in het VS- Congres.

George W. Bush (2001-2009) Deze regering heeft de maatregelen ter verscherping van de economische blokkade tegen Cuba verstrakt, met niet alleen gevolgen voor de beperkingen op het academisch reizen tussen beide landen, maar ook voor de handhaving van Titel IV van de wet Helms-Burton.

9 februari 2004: Opneming van 10 Cubaanse instellingen in de OFAC-lijst van "speciaal aangewezen onderdanen", hetgeen inhoudt dat burgers en entiteiten die onder de rechtsmacht van de Verenigde Staten vallen geen transacties met deze instellingen mogen verrichten.

16 juni 2004: Nieuwe maatregelen uit het rapport van de "Hulpcommissie voor een vrij Cuba" worden gepubliceerd, zoals het beperken van familiebezoeken tot één om de drie jaar en het beperken van geldovermakingen.

7 december 2004: Het ministerie van Financiën legt Santander Bank & Trust, een dochteronderneming van het Spaanse bankbedrijf Santander Central Hispano, op de Bahama's een boete van 20.000 dollar op wegens het overmaken van geld naar Cuba in 2001.

Maart en april 2005: De OFAC publiceert een verslag over de civielrechtelijke sancties die aan 167 personen en drie bedrijven zijn opgelegd wegens overtreding van de blokkade tegen Cuba.

10 juni 2006: Het Witte Huis keurt het tweede rapport goed van de "Commissie voor Hulp aan een Vrij Cuba" (Bush-plan), dat onder meer voorziet in een verbod op de verkoop van medische apparatuur, strengere regels voor de uitvoer van humanitaire artikelen en meer controle op de internationale handel in Cubaans nikkel en kobalt.

Juli en augustus 2007: De OFAC meldt dat aan het VS-bedrijf Logica CMG Inc. een boete van 220.000 dollar en aan het VS-bedrijf Travelocity.com een boete van 182.750 dollar is opgelegd wegens overtreding van de blokkadewetten.

November 2007: het raakt bekend dat MasterCard kredietkaarten, die door de Canadese financiële instelling CU Electronic Transaction Services (CUETS) zijn uitgegeven, in Cuba niet kunnen worden gebruikt.

Januari 2008: De Europese luchtvaartmaatschappij Icelandic heeft haar leaseovereenkomst voor Boeing-vliegtuigen met Cubana de Aviacion opgezegd wegens de extraterritoriale toepassing van de blokkadewetten.

Barack Obama (2009-2017)

Met Obama werd de meest vruchtbare brug van dialoog tussen Washington en Havana geslagen, maar de vervolging van financiële en commerciële transacties in het buitenland ging door.

2009: De OFAC legt aan negen buitenlandse bedrijven en banken boetes op voor in totaal 542.065.503 dollar, en het gebruik van internationale betalingssystemen voor hulp aan het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) wordt belemmerd.

9 maart 2010: Nieuwe OFAC-regeling voor betaling vooraf in contanten bij verkoop van landbouwproducten uit de Verenigde Staten aan Cuba.

23 februari 2012: Obama verlengt de richtlijnen die de komst van plezierboten en jachten naar Cuba verbieden, naast andere maatregelen.

16 april 2012: Het Europese bankenconsortium UniCredit Bank AG laat Cuba officieel weten dat alle banken die lid zijn van de groep zich moeten houden aan de strenge eisen van de OFAC met betrekking tot Cuba.

11 december 2012: De OFAC legt aan de in Londen gevestigde bank HSBC Holdings een boete van 30 miljoen dollar op voor het verrichten van transacties met Cuba.

16 april 2013: De Zwitserse bank Zürcher Kantonalbank kondigt de opschorting aan van alle overschrijvingen naar Cuba.

12 september 2013: De president verlengt de sancties tegen Cuba in het kader van de "Trading with the Enemy Act" met een jaar.

26 november 2013: Het ministerie van Justitie kondigt aan dat het Zwitserse oliebedrijf Weatherford International Ltd. en vijf van zijn dochterondernemingen een boete van 100 miljoen dollar opgelegd zullen krijgen wegens overtreding van de blokkadewetten.

30 juni 2014: De ministeries van Financiën en Justitie en de autoriteiten in New York leggen gezamenlijk de Franse bank BNP Paribas een boete van 8,97 miljard dollar op wegens het schenden van de VS-sancties tegen Cuba, Iran, Soedan en Myanmar.

26 februari 2015: Ondanks de aankondiging van het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten die op 17 december 2014 plaatsvindt, heeft het VS-bedrijf PayPal een overschrijving in euro's geweigerd die was uitgegeven door de solidariteitsgroep met Cuba in Duitsland, "Cuba- Hilfe-Dortmund".

25 maart 2015: De OFAC legt het VS-bedrijf PayPal een boete van 7.658.300 dollar op wegens overtreding van de regelgeving tegen Cuba.

19 juni 2015: Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert het "2014 Country Report on Terrorism", waarin Cuba voor de drieëndertigste keer op de lijst van "State Sponsors of Terrorism" wordt gehandhaafd, samen met Iran, Soedan en Syrië.

16 juli 2015: Prensa Latina meldt dat de Libanese bank Fransabank zich genoodzaakt ziet een door het persbureau in Beiroet geopende rekening op te heffen als gevolg van de blokkadevoorschriften.

7 juni 2016: Het werd bekend dat de Zwitserse bank UBS S.A. geweigerd heeft een overschrijving van 20.000 Zwitserse frank uit Cuba te aanvaarden, wat overeenkomt met de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Vergadering van de Volksmacht aan de in Genève gevestigde Interparlementaire Unie.

Donald Trump (2017-2021)

De vijandigheid van deze regering tegen Cuba heeft een constant ritme en veroorzaakt de gevolgen ervan op alle gebieden van de samenleving en het dagelijks leven van de burgers.

Tijdens de regering Donald Trump zijn meer dan 240 maatregelen genomen, waarvan 55 ten tijde van de Covid-19 pandemie, met als doel het land economisch te verstikken, de binnenlandse orde te ondermijnen, een situatie van onbestuurbaarheid te creëren en de revolutie omver te werpen.

8 september 2017: De president van de VS verlengt de toepassing van de economische sancties tegen Cuba op grond van het juridisch kader van de "Trading with the Enemy Law" van 1917 met nog een jaar.

29 september 2017: Opschorting van visa bij het consulaat in Havana.

8 november 2017: Het ministerie van Buitenlandse Zaken kondigt de opstelling aan van de lijst van aan beperkingen onderworpen Cubaanse entiteiten, waarop 179 bedrijven staan waarmee VS-burgers geen banden mogen hebben.

5 oktober 2018: De OFAC legt een boete van vijf miljoen dollar op aan de bankentiteit J.P. Morgan Chase wegens schending van de bepalingen tegen Cuba.

17 april 2019: Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigt de volledige activering aan van Titel III van de Helms-Burton Act, op grond waarvan de Verenigde Staten personen uit derde landen kunnen aanklagen die investeren in eigendommen die aan VS-burgers zouden toebehoren.

4 juni 2019: De OFAC kondigt nieuwe beperkingen aan voor VS-reizigers naar Cuba, ook die onder de categorie "people to people" werden afgeschaft.

6 september 2019: De OFAC legt nieuwe beperkingen op aan familieoverdrachten en schort overdrachten in verband met Cuba op die hun oorsprong en bestemming buiten de Verenigde Staten hebben.

26 februari 2020: Nieuwe voorschriften van het VS-bedrijf Western Union treden in werking, waardoor het niet langer mogelijk is om vanuit derde landen geld naar Cuba over te maken.

13 augustus 2020: Het ministerie van Vervoer kondigt de opschorting aan van alle particuliere chartervluchten tussen de Verenigde Staten en Cuba, met slechts een paar uitzonderingen.

1 januari 2021: het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Banco Financiero Internacional opgenomen in de lijst van Cubaanse entiteiten waarvoor beperkingen gelden.

11 januari 2021: Cuba wordt opgenomen op de lijst van landen die terrorisme steunen.

Joe Biden (2021-heden)

Na een jaar in functie heeft de zittende president van de VS, ondanks verkiezingsbeloften dat hij de bilaterale toenadering zou bevorderen, de maatregelen van Donald Trump ongewijzigd gelaten en er andere aan toegevoegd, te midden van de Covid-19-pandemie.

4 januari 2022: Het ministerie van Financiën kondigde aan dat het Airbnb heeft beboet met meer dan 90.000 dollar voor het overtreden van regels met betrekking tot ongeoorloofde transacties.

19 januari 2022: Prensa Latina bericht over de blokkering door de Nederlandse bank ING van een inzamelingsactie ter financiering van de reis naar Cuba van een delegatie van de Progressive International, met als doel de vrije toegang tot vaccins tegen de Covid-19 te steunen.

Cuba vs. Blokkade portaal