In gesprek met de Cubaanse delegatie op de COP26: "Klimaatverandering bedreigt Cuba nu al."

De Cubaanse delegatie op Cop26 vertelt Dr. Lauren Collins over de aanpak van het eiland om zich aan te passen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde, de uitdagingen waarvoor het zich gesteld ziet en zijn hoop op de uitkomst van deze cruciale wereldtop.In 1992, op de top van Rio, zei Fidel Castro: "De mensheid dreigt te verdwijnen als gevolg van de snelle en geleidelijke verdwijning van haar natuurlijke habitat.

"We worden ons bewust van dit probleem als het bijna te laat is om het te voorkomen."

In maart 1995 kwam de eerste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Cop1) bijeen, maar pas op Cop21, die in december 2015 in Parijs plaatsvond, werd een juridisch bindende overeenkomst bereikt om de opwarming van de aarde niet hoger te laten oplopen dan 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

Sindsdien zijn nog eens zes jaar verstreken zonder dat de grootste vervuilers ter wereld zich vastberaden en eensgezind hebben ingespannen om een ramp af te wenden.

Net als vele andere eilandstaten wordt Cuba geconfronteerd met onmiddellijke en actuele bedreigingen door de klimaatverandering.

Sinds de jaren 1950 is de gemiddelde jaartemperatuur in Cuba met 0,9°C gestegen, is de cycloonactiviteit aanzienlijk veranderd, is de zeespiegel gestegen en is de beschikbaarheid van zoet water met ongeveer 40% afgenomen, waarvan de helft in de afgelopen 20 jaar.

Deze veranderingen hebben ernstige gevolgen: het klimaat van Cuba verandert van tropisch nat in tropisch droog, met als gevolg frequentere en langere droogteperioden, verzilting van waterhoudende lagen en landbouwgrond, minder, maar heviger regenval, meer zonnestraling door minder bewolking, en dreigende permanente overstromingen in kustgebieden.

Cuba's overheidsplan om de klimaatverandering aan te pakken, in Cuba bekend als Tarea Vida (Project Leven), is in april 2017 door de Nationale Assemblee van Cuba goedgekeurd.

Cuba heeft al een zeer lichte koolstofvoetafdruk (0,08 procent van de wereldwijde uitstoot) en het ambitieuze plan is dan ook grotendeels gericht op aanpassingsmaatregelen.

De belangrijkste doelstellingen zijn de bescherming van het menselijk leven en ervoor te zorgen dat elke gemeenschap, groot of klein, veerkrachtig is en een volwaardig en welvarend leven kan bereiken.

Alle sectoren van de economie en de samenleving zijn erbij betrokken en het programma wordt op nationaal en lokaal niveau uitgevoerd.

De prioritaire gebieden voor Tarea Vida die in 2020 zijn vastgesteld, omvatten kustbescherming, landbouw, het garanderen van de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik van water, herbebossing (met inbegrip van mangroven en koraalriffen), en het vergroten van de risicoperceptie en kennis bij de bevolking in het algemeen.

In 2019 heeft Cuba per referendum een nieuwe grondwet aangenomen waarin bevoegdheden naar het lokale niveau worden gedelegeerd, waardoor de gemeenten het belangrijkste onderdeel van de regeringsstructuur worden.

Als gevolg daarvan ondergaat het eiland een intensief proces om besluitvormingsprocessen van onderuit op te bouwen, waardoor plaatselijk leiderschap meer gewicht krijgt en de bevolking meer betrokken raakt bij het opstellen van aanpassingsplannen, met name met betrekking tot de plaatselijke landbouw en voedselproductie en de bescherming van de kust.

Het ministerie van Wetenschap, Technologie en Milieu (Citma) onderhoudt nauwe contacten met lokale en provinciale overheden om input te verkrijgen voor de nationale plannen voor de aanpassing aan de veranderende klimaatomstandigheden, en om de ontwikkeling en uitvoering van lokale responsplannen te ondersteunen.

De delegatie op Cop26 geeft een voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt. Zij wezen op het project "Veerkracht van de kust tegen klimaatverandering in Cuba door aanpassing uitgaand van het ecosysteem", bekend als "Mi Costa" (Mijn Kust), dat dit jaar door het Groene Klimaatfonds is goedgekeurd.

Bij het project zijn 24 gemeenten in zeven provincies betrokken en het zal ook de ecosystemen in zeven gemeenschappen herstellen.

Al deze acties zullen een proces van plaatselijk relevante capaciteitsopbouw en opleiding op gemeenschapsniveau omvatten via 24 centra voor capaciteitsopbouw (één in elke gemeente).

De gemeenschappen zullen actief deelnemen aan het toezicht op de voordelen en het beheer van ecosystemen en deze in verband brengen met hun leven en bestaansmiddelen.

Dit stelt de plaatselijke bevolking in staat beslissingen te nemen op basis van inzicht in de mate waarin zij aan klimaatgevaren is blootgesteld, en door de capaciteiten van de gemeenschappen te versterken kunnen zij ervoor zorgen dat aanpassingsmaatregelen op de plaatselijke en nationale realiteit zijn gebaseerd.

Leden van de delegatie spraken over de gevolgen die de blokkade, die al meer dan zes decennia door de regering van de Verenigde Staten wordt opgelegd, heeft voor de inspanningen van Cuba om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Ze zeiden dat alle sectoren van de economie en de samenleving erdoor worden getroffen en dat er geen beleid of actie is die aan de negatieve gevolgen ervan kan ontsnappen.

De delegatie benadrukte de serieuze en permanente inzet van Cuba voor klimaatactie, en vertelde dat Cuba onlangs zijn nationaal vastgestelde bijdrage heeft geactualiseerd als staat die partij is bij de Overeenkomst van Parijs.

Deze bevat veel ambitieuze verbintenissen, zowel wat mitigatie als aanpassing betreft, waarvan de verwezenlijking enorme inspanningen zal vergen.

Voor de uitvoering ervan zijn middelen nodig, en in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de Overeenkomst van Parijs is duidelijk bepaald dat de ontwikkelingslanden moeten worden voorzien van middelen voor de uitvoering (financiering, technologieën en capaciteitsopbouw).

Naast de terughoudendheid van sommige geïndustrialiseerde landen, waaronder de VS, om deze bepalingen na te leven, zei de Cubaanse delegatie dat er in het geval van Cuba ook de gevolgen zijn van de blokkade, die de toegang van het land tot middelen en financiering ernstig beperkt, en hoewel er grote inspanningen worden geleverd om het nationale plan uit te voeren, stelt de blokkade het land voor bijkomende uitdagingen.

Als voorbeeld van de vijandigheid van de Amerikaanse regering tegenover Cuba vertelde de delegatie mij dat in maart 2021, toen het Green Climate Board de Cubaanse aanvraag (die samen met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties was ingediend) voor financiering van het Mi Costa-project behandelde, 23 vertegenwoordigers het project steunden, en alleen de Amerikaanse afgevaardigde het afwees, op grond van het feit dat Cuba op de Amerikaanse lijst van staatssponsors van terrorisme staat.

Cuba is tijdens het presidentschap van Trump aan de lijst toegevoegd, maar dit incident gebeurde onder de regering-Biden. En dit is niet de enige keer dat een VS-afgevaardigde aanvragen van Cuba voor financiering om de klimaatverandering aan te pakken, heeft afgewezen.

Over hun verwachtingen voor Cop26 zei de delegatie dat het van cruciaal belang is dat de doelstellingen volledig worden bereikt en dat Cuba bereid is constructief met alle delegaties samen te werken om een succesvol resultaat te bereiken dat in verhouding staat tot de urgentie van de situatie; ze voegde eraan toe dat het absoluut noodzakelijk is dat er overeenkomsten worden bereikt en toezeggingen worden gedaan om volledig te voldoen aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de Overeenkomst van Parijs volledig uit te voeren.

Dr. Lauren Collins is emeritus onderzoeker aan de Universiteit van Nottingham en lid van het uitvoerend comité van de Cuba-Solidariteitscampagn