Ministerraad in Cuba: (zelf)kritiek, verantwoording en nieuwe projecten

Hoe bekommert de Cubaanse regering zich over het dagelijks leven van de bevolking? Schuif even mee aan de regeringstafel van de laatste ministerraad van eind oktober.

Afgelopen 27 oktober kwam de Ministerraad bijeen in het Paleis van de Revolutie, met een  videoverbinding naar alle provincies, en een goedgevulde agenda: strijd tegen onwettelijkheden, de economische prestaties, het wetsdecreet over bemiddeling, verkeersveiligheid, de oprichting van een pool voor wetenschapslui en technologen, de stand van zaken van de informatisering en digitalisering, een update van de projecten voor buitenlandse investeerders, de toewijzing van de afgestudeerden, de nieuwe ruimtelijke ordening van Camagüey en, tot slot, de update van het nationale watervoorzieningsplan.

Strijd tegen de onwettelijkheden

President Díaz-Canel kwam scherp uit de hoek: "We kunnen niet toestaan dat degenen die niet werken, geen bijdrage leveren en in de illegaliteit zitten, meer verdienen en meer mogelijkheden hebben om te leven dan degenen die wel echt bijdragen." Hij riep op om "strijd te voeren tegen mensen die zich met onwettelijke zaakjes bezighouden, lummels, luie en corrupte mensen, in het voordeel van ons volk en in functie van de rust en de eerlijke ontwikkeling van onze maatschappij".

Nadat de eerste minister Manuel Marrero Cruz een uitvoerig document met algemene richtlijnen had voorgelegd voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, corruptie, illegaliteit en sociale tuchteloosheid, stelde het staatshoofd dat "noch de partij noch de regering zich afzijdig kunnen houden van de problemen die zich in de samenleving voordoen; daarom kunnen wij niet toekijken en passief zijn in ons optreden tegenover uiterst complexe scenario's".

In een “onverbloemde” analyse ontleedde Díaz-Canel de illegaliteit, diefstal en oneerlijke prijzen die zonder economische basis aan de bevolking worden opgelegd, en benadrukte dat "wij niet kunnen toestaan dat degenen die niet werken, niet bijdragen en in de illegaliteit zitten, meer verdienen en meer mogelijkheden hebben om te leven dan degenen die echt bijdragen; daar gaan we de verkeerde kant op, zo breken we de opvattingen van het socialisme af".

“Wij - leidinggevenden, revolutionairen en militanten - moeten natuurlijk voorbeelden zijn, en onze instellingen moeten ook voorbeelden zijn in de manier waarop zij functioneren. "Veel van deze dingen gebeuren omdat we niet gehandeld hebben binnen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van onze instellingen”, merkte de president op.

Het is bewezen dat vele misdrijven, onwettigheden en uitingen van corruptie bestaan omdat er oorzaken zijn die hen in de hand werken, "zij doen zich voor in het volle zicht van de partijkernen, de administratieve instellingen en de raden van bestuur, die niet altijd controle hebben gehad over het beheer en de middelen om al deze onregelmatigheden te voorkomen".

We moeten deze situatie omkeren, benadrukte hij, we kunnen het probleem niet op sociaal niveau laten voortduren, en daarvoor is een leidende rol nodig voor de kernen, de militanten, de overheidsinstellingen, de bestuursorganen, de massaorganisaties en de organen van de Poder Popular. Niemand heeft een politiek systeem als het onze om deze uitingen coherent aan te pakken, beklemtoonde het staatshoofd.

"Wie wordt bevoordeeld door het toestaan van de illegaliteit? Heeft het volk er voordeel bij? Bevoordelen degenen die illegaal verkopen tegen onrechtmatige prijzen het volk, of wekken zij meer wrevel op bij het volk? Is er meer overvloed omdat we dit toestaan?

Met meer orde begunstigen we het volk, met orde verdedigen we beter de revolutie, met orde streven we naar stabiliteit, zei Díaz-Canel. "We willen niet dat er minder is, integendeel, we willen alles zo organiseren dat het op een betere manier en vooral legaal wordt verdeeld, zonder ruimte te laten voor boefjes en misbruik".

De Cubaanse leider sprak over het slecht functioneren in de territoria, waar niet wordt opgetreden tegen wat er mis gaat. Een presidentieel decreet, zelfs met de vandaag gepresenteerde richtlijnen alleen, lost niets op als we niet consequent optreden in de gemeenten, in onze wijken, waar de onwettigheden plaatsvinden.

Weinig mensen kunnen zich de prijs veroorloven van wat illegaal wordt verkocht. Dus, wat gebeurt er met ons; dat een groep mensen producten verkoopt, vaak zonder enig arbeidsverband; en zij die het kunnen betalen, zijn zij die ook niet werken en met hetzelfde bezig zijn.

Er werd een kaste gecreëerd waarbinnen een illegale en corrupte mercantiele uitwisseling plaatsvindt. En is dat socialisme, is het dat wat we willen? Brengt dit ontwikkeling op gang? Nee, dat is het niet. Ons concept moet economische groei met sociale ontwikkeling zijn, benadrukte hij.

De president gaf het voorbeeld van de actie gerealiseerd onder de brug aan de 100 en Boyeros in de hoofdstad van het land, waar velen van de betrokken personen niet werkten, meestal jongeren. De revolutie, zo zei hij, is daar niet voor gemaakt, en heeft jongeren alle kansen gegeven om te studeren en werk te vinden.

Díaz-Canel ging in op verschillende punten waar ook meer strengheid geboden is, zoals voor het geval van het innen van belastingen. "Wie meer verdient, moet meer bijdragen voor wie minder heeft: dat is socialisme. Belastingen worden hier niet geheven opdat de rijksten rijker worden en de armsten minder hebben; belastingen worden hier geheven opdat degenen die meer hebben een deel afstaan en degenen die minder hebben beter af zijn. Dat essentiële beginsel wordt niet goed verdedigd", zei hij.

Hij verwees ook naar het bijstaan van mensen in kwetsbare situaties, om goed te definiëren wie zich in die toestand bevinden. Iemand die kan werken en niet werkt, is niet kwetsbaar. De eerste hulp mag geen bijstand zijn, maar moet hen een baan bieden om hun levensomstandigheden te verbeteren. Deze dingen, bevestigde hij, moeten we nu veranderen.

"De opbouw van het socialisme gebeurt niet door enkel bijstand te verlenen. Wat we moeten zoeken is sociale transformatie", voegde hij eraan toe in zijn analyse.

Al deze elementen moeten geleidelijk, met overtuiging, uitleg, argumentatie, met een gepast beleid, worden rechtgezet, want anders raakt de samenleving uit balans en boeken we niet de nodige vooruitgang.

Wat wij vandaag voorstellen, verzekerde hij, moet een werkend systeem worden. We gaan systematisch te werk. "Het volk eist systematiek, volledigheid en dat we tot het uiterste gaan. En dit moet worden nageleefd," onderstreepte de president.

Een plan om misdrijven, corruptie, onwettelijkheden en sociale tuchteloosheid te bestrijden

Manuel Marrero Cruz, lid van het Politiek Bureau en Eerste Minister, stelde een uitgebreid en gedetailleerd plan voor, met meer dan 40 algemene richtlijnen misdaad, corruptie, illegaliteit en sociale tuchteloosheid beter te bestrijden.

Volgens Marrero Cruz hebben zij onder meer betrekking op een controlesysteem voor de nieuwe economische actoren en het ontwerp van de studie van mensen met bepaalde marginale gedragingen of houdingen.

Het plan wil ook de bevolking in kaart brengen die geschikt is om te werken maar nu noch werkt noch studeert, en richt zich ook op de uitvoering, vanaf het volgende schooljaar, van opties voor de gedifferentieerde inschakeling in het onderwijs van adolescenten en jongeren in een situatie van grotere economische en sociale kwetsbaarheid.

Het goedgekeurde document heeft ook tot doel de controleacties te versterken om alle soorten diefstal te verminderen. Een van de punten daarvan, zo merkte de premier op, is de verantwoording tegenover de arbeiderscollectieven van kaders, leiders, ambtenaren en werknemers over het gebruik van de middelen.

De bestrijding van illegale gedragingen bij de verkoop van producten en diensten en van irrationele en abusieve prijzen moet op gemeentelijk niveau systematisch voorrang krijgen. Prijsovertredingen moeten zeer streng worden aangepakt, aldus Marrero Cruz.

Het plan omvat fundamentele punten zoals aandacht voor klachten, verzoeken en voorstellen van de bevolking; versterking van de inspectiediensten; verhoging van de doeltreffendheid bij het opleggen van boetes en ook van het beheer van de inning ervan; de resolute bestrijding van onwettigheden bij het contracteren van arbeidskrachten en van de wettigheid van de te koop aangeboden producten; alsook een strengere controle op de werking van zones, terreinen of openbare ruimten voor commercialisering, om ervoor te zorgen dat allen die verkopen zich houden aan wat is vastgelegd.

De eerste minister preciseerde dat de maatregelen een permanent controlesysteem zullen hebben en zullen worden gecontroleerd, bijvoorbeeld tijdens regeringsbezoeken aan de provincies, en er zal op alle niveaus verantwoording afgelegd moeten worden over de uitvoering ervan.

Elk gebied, gemeente, provincie, instantie van de Centrale Administratie van de Staat en bedrijf moet zijn eigen plan voor de confrontatie opstellen, met concrete maatregelen afhankelijk van zijn activiteit, zei hij.

Economische prestaties

Zoals gebruikelijk tijdens deze werkvergaderingen, bracht vicepremier Alejandro Gil Fernández verslag uit over enkele indicatoren van de prestaties van de Cubaanse economie eind september, een periode waarin de uitvoer van goederen met 108% is gestegen. De uitvoer van belangrijke artikelen zoals honing, gemechaniseerde tabak, rum, kreeft en nikkel viel op.

1 074 795  mensen bezochten het eiland. Het jaar zal naar schatting eindigen met 1 710 000 toeristen, "een lager cijfer dan de 2,5 miljoen die wij in het economisch plan hadden geraamd".

Wetsdecreet bemiddeling

De Ministerraad hechtte voorts zijn goedkeuring aan het ontwerp van het wetsdecreet over conflictbemiddeling. Het ontwerp werd aan deskundigen voorgelegd en gaat daarna naar de Staatsraad. Volgens minister van Justitie Oscar Silvera Martínez plaatste dat "de Cubaanse samenleving op een hoger niveau van burgerzin bij de behandeling van haar conflicten, dankzij de educatieve component en de vredescultuur".

In het wetsdecreet wordt bemiddeling gedefinieerd als een vrijwillige, vertrouwelijke en flexibele methode voor conflictbeheer en conflictoplossing. Tot de beginselen ervan behoren vrijwilligheid, rechtvaardigheid, wettigheid, goede trouw, minimale interventie, eerlijkheid en onpartijdigheid.

Verkeersveiligheid

De ministers namen ook de verkeersveiligheid onder de loep. In de eerste helft van het jaar is het aantal verkeersongevallen toegenomen, evenals het aantal doden en gewonden als gevolg daarvan.

De minister van Vervoer Eduardo Rodríguez Dávila verklaarde dat de meeste gevallen te wijten zijn aan botsingen tussen voertuigen, met meer dan 2.500 ongevallen, en aan het overrijden van voetgangers, met ongeveer 500 incidenten. De gemeenten met de meeste slachtoffers zijn Plaza de la Revolución en Playa (in Havana), Holguín en Santiago de Cuba.

Rodríguez Dávila wees op de belangrijkste oorzaken: geen aandacht besteden aan de controle van het voertuig, het niet respecteren van de voorrang, te hoge snelheid, technische storingen en het drinken van alcoholische dranken.

Er werden meer dan 400.000 boetes opgelegd.

De minister sprak over geplande werkzaamheden om het aantal ongevallen in Cuba te verminderen: betere bewegwijzering, maatregelen om geen loslopende of grazende dieren op de wegen meer te hebben, inspecties van de plaatsen van ongevallen om de factoren, oorzaken en omstandigheden die van invloed zijn op het aantal ongevallen op te lossen en meer acties om gaten te dichten en het wegdek te verbeteren.

Nationaal programma voor wetenschapslui en technologen

Omdat Cuba de weg van de wetenschap moet bewandelen, keurde de Ministerraad ook de grondslagen en het traject voor de oprichting van het Nationaal Systeem van Onderzoekers en Technologen van de Republiek Cuba goed. Elba Rosa Pérez Montoya, minister van Wetenschap, Technologie en Milieu, benadrukte dat "het een ander mechanisme kan zijn om de ontwikkeling van ons menselijk kapitaal te stimuleren en zijn vaardigheden te vergroten".

Zij sprak over verwachte effecten, zoals "het menselijk potentieel voor betere prestaties organiseren; de verbinding tussen wetenschap en economie stimuleren; het aantal onderzoekers, technologen en gepromoveerden verhogen; voorrang geven aan het stimuleren van professionelen met impactvolle resultaten, gebaseerd op morele, professionele en materiële prikkels; fondsen beter beheren en mogelijkheden openen voor een effectievere uitvoering van projecten".

Cubaanse burgers en buitenlanders die permanent in het land verblijven, waaronder onderzoekers, technologen, biotechnologen, specialisten in hoge technologische processen, leraren, artsen en andere specialisten uit alle sectoren van de economie, de dienstensector, de cultuur, de sport en andere sectoren van de samenleving kunnen tot dit systeem toetreden.

Informatisering en digitalisering

Minister van Communicatie Mayra Arevich Marín stelde een omstandig verslag voor van de werkzaamheden voor de informatisering en digitalisering van de Cubaanse samenleving. Dit verslag werd, samen met het advies van de Ministerraad, goedgekeurd om voorgelegd te worden in de volgende zitting van de Nationale Vergadering.

De Ministerraad keurde eveneens een update goed van de projecten in de Portefeuille van Buitenlandse Investeringsmogelijkheden, die op de komende Internationale Beurs van Havana zullen worden voorgesteld.

Volgens de eerste onderminister van Buitenlandse Handel en Investeringen, Ana Teresita González Fraga, omvat de Portefeuille 699 projecten  - 21 meer dan de vorige - voor een investeringsbedrag van 33.518 miljoen 503.160 dollar.

Per sector worden de volgende sectoren nauwkeurig onderzocht: voedselproductie, toerisme, aardolie, mijnbouw, vervoer, bouw, agro-industrie in de suikersector, hernieuwbare energiebronnen, farmaceutische industrie en biotechnologie, professionele diensten, banken en financiën.

Jobs voor afgestudeerden

Ook het voorstel van de minister van Arbeid en Sociale Zekerheid, Marta Elena Feitó Cabrera, over de toewijzing aan organisaties en entiteiten van afgestudeerden van het hoger onderwijs en technici van middelbaar niveau die hun studie in december 2023 voltooien, werd goedgekeurd. Naar verwachting zullen 62 682 studenten afstuderen en een vaste baan hebben.

Ruimtelijke ordening en waterwerken

De leden van de Ministerraad hebben ook groene licht gegeven voor het nieuwe Territoriale Plan voor Camagüey, alsook voor de actualisering van het Nationaal Waterplan, dat de periode 2022-2030 bestrijkt en naar verwachting een gunstig effect zal hebben op de toename van de beschikbaarheid van water voor de bevolking, de landbouw en de rest van de economie, op basis van aanzienlijke investeringen.

Bron: Granma, 28 oktober 2022 (Leticia Martínez Hernández en Yaima Puig Meneses)