Nieuwe wet op het dierenwelzijn

Afgelopen vrijdag 26 februari 2021 keurde de Cubaanse Staatsraad (vertegenwoordigt het Parlement tussen twee zittingen) het wetsbesluit op het dierenwelzijn goed. De wet treedt negentig dagen na haar bekendmaking in het Staatsblad in werking.

 

Het wetsbesluit legt instellingen en natuurlijke personen verplichtingen op in verband met de bescherming en het houden van dieren. Het moet de bevolking helpen sensibiliseren om dieren op een verantwoordelijke wijze te houden. Ook in Cuba behoren zwerfkatten en -honden immers tot het dagelijkse straatbeeld.

De wet op het dierenwelzijn is een uitloper van de nieuwe grondwet, die o.a. de burgers verplicht om fauna en flora te beschermen, en was aanvankelijk gepland om in november 2020 van kracht te worden. Door de pandemie is het dus later geworden.

De nieuwe wet voert zo het dierenwelzijnsbeleid uit dat op 19 januari 2021 werd vastgelegd. Het succes daarvan te verzekeren vereist echter een communicatie- en opleidingsplan, op basis van de dialoog tussen de instellingen die daarmee belast zijn en verenigingen, organisaties en groepen van dierenliefhebbers en -beschermers en de hele bevolking. Bij de voorbereidingen van de wet waren trouwens tientallen organisaties via een werkgroep betrokken*. Zoals gebruikelijk werden via allerlei kanalen brede bevragingen georganiseerd. Zo werd de webpagina van het ministerie van Landbouw niet minder dan 6000 keren bezocht in verband met het thema en werden heel wat meningen doorgegeven.

Het is de bedoeling om de bevolking te sensibiliseren om een slechte behandeling van dieren, misbruik en wreedheden uit te bannen. Mensen moeten beseffen dat dieren gevoelswezens zijn die pijn en plezier ervaren en net als de mens deel uitmaken van de biologische diversiteit en leefomgeving. Daarnaast wordt ook in straffen voorzien en zal men bekijken hoe men dierenasielen kan oprichten. Daarnaast moet ook de dierengeneeskunde verbeterd worden. Die blijft overigens in overheidshanden, maar het beheer kan wel door de privésector worden uitgevoerd. Dierenartsen spelen overigens ook een belangrijke rol in het gezondheidstoezicht en de preventie op het vlak van exotische ziektes, voedselbesmetting, kweeknormen en productievoorzieningen.

Er wordt een Nationaal Centrum voor Dierengezondheid (CENASA) opgericht dat het dierengezondheidsbeleid moet leiden. Er werd ook beslist om een nationaal dierenapothekersnetwerk op te zetten, eerst in de provinciehoofdsteden en daarna ook in de rest van de gemeenten. Er komt ook een openbaar register van dierenartsen, voor wie ondertussen ook een Ethische Gedragslijn is opgesteld. Het feit dat dierenartsen vooralsnog niet voor eigen rekening mogen werken stuit bij sommigen op onbegrip, hoewel de recente muntherschikking wel in die mogelijkheid voorziet voor wat de gezelschapsdieren betreft.

Cuba is sinds 1972 lid van de Internationale Veterinaire Organisatie en beschikt al over een wet op de diergeneeskunde (1993), een op de bescherming van de flora en fauna in de bossen (1998) en een milieuwet (1997, ter vervanging van de wet van 1981). Met deze nieuwe wet geeft Cuba in elk geval het dierenwelzijn een duwtje in de rug.

 

* Over de voorbereidingen van de wet lees je meer in een vorig artikel.