SLOTVERKLARING VAN DE TOP VAN LATIJNS-AMERIKAANSE, CARIBISCHE EN EUROPESE VOLKEREN

Maandag en dinsdag vond de Cumbe de los Pueblos plaats. Cubanismo.be was vanaf het begin betrokken in de organisatie en ondertekende mee de slotverklaring van deze top van de hoop, die activisten uit Europa en Latijns-Amerika samenbracht. Lees hieronder de integrale slotverklaring. 

Wij, de sociale, politieke, vakbonds-, feministische, milieu- en volksorganisaties en bewegingen van Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Europa, die gehoor geven aan een pluralistische, representatieve, diverse en inclusieve oproep van het volk, zijn bijeengekomen in Brussel op 17 en 18 juli op deze Volkerentop en verklaren wat volgt:

1) Wij leven in een tijd waarin het imperialisme een offensief ontwikkelt dat probeert de wereld in blokken van staten te verdelen, die van elkaar losgekoppeld zijn en met elkaar worden geconfronteerd. Dit gaat gepaard met allerlei soorten provocaties, blokkades, druk en eenzijdige dwangmaatregelen en intensiveert de vijandigheid tegen die volkeren die zich niet aan het imperialisme onderwerpen en zijn belangen niet dienen, met vernietiging en dood tot gevolg in vele gebieden van de planeet.

Deze Volkerentop begreep dat de ontmoeting tussen CELAC en de EU een kans is om vooruitgang te boeken in het creëren van een multipolaire wereld, met multilaterale betrekkingen die de mensheid in staat zullen stellen om in vrede en harmonie met Moeder Aarde vooruit te gaan. Daartoe moet vooruitgang geboekt worden bij het tot stand brengen van betrekkingen tussen Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Deze moeten de biregionale betrekkingen en samenwerking versterken, op basis van wederzijds respect en wederkerigheid. De mens moet hier centraal staan in het overheidsbeleid, zonder externe inmenging. Elke politieke of militaire actie die tot doel heeft in te grijpen in de normale ontwikkeling van de instellingen en grondwettelijke normen van een van de staten die aan de top deelnemen, moet categorisch afgewezen worden. Wij veroordelen dan ook de campagnes die tot doel hebben de democratisch gekozen regeringen van de volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te destabiliseren.

In die zin nemen we met belangstelling kennis van de opmars van de krachten die een nieuwe multipolaire en multicentrische internationale orde verdedigen, die langzamerhand de komst inluidt van een wereldorde gebaseerd op solidariteit en samenwerking tussen soevereine landen. Op die manier kijken we met optimisme en sympathie naar de nieuwe progressieve golf die in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied op gang komt. We brengen hulde aan hun heldhaftige strijd voor soevereiniteit, sociaal welzijn en participatieve democratie, met als doel de levensomstandigheden en het bestaan van de volkeren te verbeteren, eenheid en regionale integratie in solidariteit te bevorderen en CELAC en UNASUR met meer kracht nieuw leven in te blazen.

We hebben ook veel waardering voor de voortrekkersrol van de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika (ALBA), opgericht door Fidel Castro en Hugo Chávez, en we vereenzelvigen ons met de oproep van het Forum van Sao Paulo:

“Laten we verschillen overwinnen, laten we bouwen aan de breedste eenheid in de diversiteit van partijen, sociale en volksbewegingen en progressieve en linkse intellectuelen binnen elke organisatie, elk land en continent. We zullen ons eensgezind blijven inzetten voor regionale integratie om de soevereiniteit van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te bevorderen!”

We verwelkomen het 20-jarig bestaan van het Netwerk van Intellectuelen, Kunstenaars en Sociale Bewegingen ter Verdediging van de Mensheid (REDH). Het is een beweging van denken en handelen met als leidende principes de verdediging van vrede, herinnering, waarheid en pluraliteit van informatie, de integratie en soevereiniteit van volkeren, het behoud van het milieu en eenheid in culturele diversiteit.

2) De Volkerentop:

– Veroordeelt de onrechtvaardige en onrechtmatige blokkade van Cuba door de VS en sluit zich aan bij de verklaring goedgekeurd tijdens de XXVIe bijeenkomst van het Forum van Sao Paulo, die plaatsvond in Brasilia van 29 juni tot 02 juli 2023. Hierin wordt gesteld dat Cuba heldhaftig verzet voerde tegen meer dan een halve eeuw onrechtvaardige en criminele blokkade door de imperiale macht van de Verenigde Staten, en dat de waardigheid van het Cubaanse volk een voorbeeld is voor alle naties en volkspartijen in de wereld. Wij vereenzelvigen ons volkomen met het besluit van het Forum van Sao Paulo besluit om Cuba uit te roepen tot “Universeel erfgoed van waardigheid”.

– Veroordeelt het gebruik van gerechtelijke mechanismen en nepnieuws om door het volk democratisch verkozen progressieve leiders van Latijns-Amerika uit hun ambt te ontslaan en verwerpt het onwettige beleid van sancties en unilaterale dwangmaatregelen opgelegd door de Verenigde Staten aan de Bolivariaanse Republiek Venezuela en de Republiek Nicaragua, die een onmenselijke en criminele blokkade van de economieën en volkeren van beide landen vormen. Hij verwerpt tevens het beleid van de Europese Unie om de sancties van de VS tegen Venezuela en Nicaragua goed te keuren en in sommige gevallen te kopiëren.

– Roept de regering van de Verenigde Staten op om alle maatregelen die het volledige uitoefenen van mensenrechten van Latijns-Amerikaanse en Caribische volkeren aantasten, met inbegrip van de verwezenlijking van hun recht op ontwikkeling en het nastreven van hun welzijn, volledig, onmiddellijk en onvoorwaardelijk in te trekken.

– Veroordeelt in het bijzonder de ontvoering en willekeurige detentie van de Bolivariaanse diplomaat Alex Saab door de regering van de Verenigde Staten, terwijl hij in het buitenland humanitair werk verrichtte om aan medicijnen en voedsel te geraken om de criminele gevolgen van de unilaterale dwangmaatregelen voor het Venezolaanse volk te verzachten. We eisen zijn onmiddellijke vrijlating.

– Verwerpt de opmars van extreem-rechts in Europa, die in de hand wordt gewerkt door de uitvoering van een autoritair, reactionair en patriarchaal beleid dat sociale rechten schrapt en het leven van miljoenen mensen in heel Europa onzekerder maakt.

Wij pleiten voor de toepassing van een sociaal vooruitstrevend beleid dat voorkomt dat de volkeren van Europa blijven lijden onder de gevolgen van een crisis die zij niet veroorzaakten.

Wij zijn solidair met de inspanningen van de Colombiaanse regering van president Petro om een sociale en transformerende agenda te bevorderen met een nieuw beleidskader ten gunste van de werkende klasse, een nieuw onderwijsmodel dat het recht op onderwijs echt garandeert en een stap zet in de richting van een universeel en kwalitatief hoogstaand openbaar gezondheidssysteem.

– De strijd van het Boliviaanse volk om de democratie te herstellen na de fascistische staatsgreep die het land terug wilde voeren naar zijn donkerste tijden, is een voorbeeld van de standvastigheid van het volk. Vandaag de dag boekt Bolivia vooruitgang in de verbetering van zijn economie met gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid, onder de beschavende politieke horizon van Vivir Bien. Deze komt voort uit zijn oorspronkelijke inheemse wortels en wordt harmonieus gecombineerd met de ervaring en voorbeelden van de arbeiders en sociale stabiliteit met grote successen in de bescherming van de mensenrechten van de inheemse en boerenvolkeren en van Moeder Aarde.

– Ziet met hoop en vol verwachting de terugkeer van Lula naar het presidentschap van Brazilië na alle zware aanvallen en manipulaties, na de afwijzing door het volk van het extreemrechtse beleid van Bolsonaro. Dit opent de weg naar een nieuwe fase van vooruitgang in Brazilië, waardoor we deze overwinning kunnen opvatten als een voorbeeld  het fascisme te bestrijden en te verslaan vanuit de volharding in sociaal, vakbonds- en politiek werk.

– Verheugt zich over de impuls die werd gegeven aan de oprichting van het sociale CELAC als ruimte voor de vertegenwoordiging van de Latijns-Amerikaanse en Caribische volkeren, en dringt erop aan dat deze instelling door de EU en haar organisaties wordt erkend als tegenhanger voor de oprichting van een sociale ruimte voor biregionale volksparticipatie.

– Veroordeelt de repressie in Peru die 69 doden veroorzaakte. 49 van deze mensen werden gedood met militaire en politiewapens. Wij verwerpen het criminaliseren van sociaal protest en het verhinderen van het recht op vreedzame mobilisatie. Wij eisen processen voor misdaden tegen de mensheid en dat de gevangenen worden vrijgelaten. Wij veroordelen ook dat de regering van Dina Boluarte de aanwezigheid van Amerikaanse troepen heeft toegestaan om de bevolking te intimideren. Wij verwerpen de verklaring van het Peruaanse Congres tegen de presidenten Gustavo Petro, Manuel López Obrador en voormalig president Evo Morales met betrekking tot hun eerlijke beoordeling van de politieke en sociale situatie in Peru.

3) Vanuit het oogpunt van actieve solidariteit verdedigen wij dat vrij verkeer niet alleen een inherent mensenrecht is, maar ook een positieve impact heeft op landen van opvang.

Daarom is het enerzijds noodzakelijk om de schending van de mensenrechten van migranten en hun families aan de kaak te stellen en zichtbaar te maken, en ook de humanitaire tragedie op de migratieroutes, waarvan de meesten vrouwen en meisjes zijn die het slachtoffer zijn van mensenhandelnetwerken voor seksuele uitbuiting, en anderzijds om op te komen voor hun verdediging en bescherming.

Deze Top stelt dat het tijd is, dat landen in het Noorden en het Zuiden de dubbele voordelen van migratie erkennen en hiervoor een overeenkomstig beleid voeren.

4) Stelt met bezorgdheid vast dat jongeren op beide continenten te maken hebben met werkloosheid, toenemende ongelijkheid en beperkingen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Geïnspireerd door de mobiliserende kracht van de jeugd, pleiten we voor de aanmoediging van jongeren om de rol op zich te nemen van de omvorming van hun realiteit, het begeleiden van hun eisen en de garantie dat hun rechten worden gerespecteerd zonder enige vorm van discriminatie en voor meer sociale rechtvaardigheid.

5) In de voorbereiding van deze Top verrichtten wij werk dat uitmondde in twee dagen van conferenties, debatten en panels, waarin we strijd- en beleidservaringen uitwisselden. We definieerden alternatieven voor de problemen die onze volkeren treffen en coördineerden projecten waarbij we onze vastberadenheid verkondigen om samen te werken en krachten te coördineren. Zodoende:

Stelt de Volkerentop voor om op een gecoördineerde manier te streven naar het verenigen van deze projecten om een multipolaire internationale orde op te bouwen, die gebaseerd is op multilaterale betrekkingen en die het mogelijk maakt om de principes en rechten die in het Handvest van de VN worden erkend, te ontwikkelen.

Verdedigt hij het recht van elk volk om in vrijheid zijn eigen toekomst te bepalen, zonder inmenging van buitenaf, met de capaciteit om zijn natuurlijke rijkdom en bronnen in dienst te stellen van de verbetering van de levensomstandigheden van de sociale meerderheid die vandaag de dag lijdt onder honger, geneesbare ziekten, gebrek aan huisvesting. In deze tijden van voedselcrisis roepen we op tot versterking van de traditionele landbouw en een interwetenschappelijke dialoog om voedselzekerheid op wereldvlak te bereiken.

Deze Top viert dat de VIIe Top van CELAC, die in januari 2023 in Buenos Aires werd gehouden, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als vredeszone bekrachtigde, zoals goedgekeurd in Havana in het kader van de IIe top van CELAC in 2014. We hopen dat de EU-lidstaten dit voorbeeld zullen volgen en zo een effectieve bijdrage zullen leveren voor de wereldvrede.

Op dit moment in de geschiedenis, vol conflicten, eisen we de verdediging van de cultuur van vrede als fundament van de beschaving. Wij dringen er sterk op aan om deze conflicten met vreedzame middelen en via diplomatieke onderhandelingen op te lossen. Wij steunen de inspanningen van president Lula, van verschillende Afrikaanse presidenten en de Chinese regering om een einde te maken aan het militaire conflict in Oekraïne. In deze verdediging van de onderhandelde oplossing van conflicten steunen wij de initiatieven van president Petro voor totale vrede in Colombia en erkennen wij de rol van Cuba, Mexico en Venezuela als borg voor het proces en de vredesakkoorden van 2016 in Colombia.

6) Parallel aan onze Volkerentop vond een top van staatshoofden en regeringsleiders van CELAC en de EU plaats. Deze werd voorgesteld als een kans om de betrekkingen tussen de twee regio’s te verdiepen vanuit een strategische autonomie in hun internationale betrekkingen.

Wij betreuren de pogingen van de EU om unilaterale, niet-transparante formats en methoden op te leggen, die indruisen tegen de geest van respect, dialoog en samenwerking die in de biregionale betrekkingen zou moeten heersen. Als Volkerentop zullen we blijven aandringen op biregionale ontmoetingsplaatsen, onder gelijke voorwaarden, transparant, volledig inclusief, die echte oplossingen bieden voor de politieke, sociale, ecologische en economische uitdagingen van onze volkeren.

7) We zijn ervan overtuigd dat deze top een impuls zal geven aan de strijd van de volkeren, en met deze Slotverklaring roepen we op tot een stappenplan dat het volgende omvat:

– Steun voor het houden van een Internationaal Tribunaal tegen de blokkade van Cuba, te houden op 16 en 17 november 2023, als een belangrijke actie van mobilisatie, aanklacht en eis van de volkeren tegen de blokkade.

– Al onze organisaties betrekken bij de mobilisaties die zijn uitgeroepen voor 21 september, ter verdediging van vrede en solidariteit, tegen de spiraal van oorlogszucht en voor de ontbinding van de militaire blokken. Hierbij verbinden wij ons ertoe om te blijven werken voor het uitroepen van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee als een zone van Vrede, vrij van militaire basissen.

– Een campagne bevorderen om de blokkades en dwangmaatregelen aan de kaak te stellen waaronder veel staten over de hele wereld te lijden hebben door het imperialisme en, in het bijzonder, de blokkades en dwangmaatregelen waaronder Cuba, Venezuela en Nicaragua te lijden hebben en die onmiddellijk moeten stoppen. We veroordelen in dit verband het gebruik van het Europees Parlement als instrument in dienst van deze aanvallen.

– De stopzetting eisen van unilaterale sancties, die een duidelijke inmenging zijn in de interne aangelegenheden van deze staten. De EU mag geen architect zijn van of medeplichtig zijn aan deze illegale acties; daarom stellen wij dat zij rechtstreeks intern moet optreden en binnen alle internationale gerechtelijke en politieke instellingen om de verwerping ervan te bewerkstelligen.

– De strijd van vrouwen tegen het patriarchaat ter verdediging van het leven steunen, door aan rechtvaardige en emancipatoire samenlevingen te bouwen.

– Voorstellen dat VN-lidstaten de door de president van Bolivia Luis Arce Catacora voorgestelde Vergadering voor de Aarde zou bijeenroepen voor 2024, om ons gemeenschappelijke huis, Moeder Aarde, te beschermen en om te debatteren over de gevolgen van het kapitalistische ontwikkelingsmodel dat heeft geleid tot de vernietiging van onze planeet. Hierbij wordt de oprichting van het Permanente Intergouvernementele Watermechanisme bij de VN bevorderd om het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen te garanderen als een essentieel mensenrecht voor onze volkeren.

– De overeenkomsten en maatregelen verdedigen die bijdragen tot de ontwikkeling van eerlijke en evenwichtige handels-, financiële en economische betrekkingen op basis van wederzijds voordeel en de bescherming van de natuur, met een multilateraal karakter, die definitief een einde maken aan het kolonialisme dat zoveel schade toebracht aan de Latijns-Amerikaanse en Caribische volkeren.

– Het behoud, de heropleving en de promotie van inheemse talen verdedigen om de identiteit, geschiedenis, cultuur, kennis, gewoonten en tradities van onze volkeren te behouden in het kader van het Internationale Decennium van de Inheemse Talen, ter ondersteuning van culturele en voorouderlijke praktijken, samen met hun geneeskrachtige eigenschappen die bewaard blijven bij de inheemse volkeren.

– Aandringen op de bouw van communicatieplatforms van waaruit echte en waarheidsgetrouwe informatie verspreid kan worden die de manipulaties en informatieblokkades van de media in dienst van het imperialisme doorbreken.

– Communicatie- en samenwerkingsmechanismen ontwikkelen tussen onze organisaties, die continuïteit geven aan het werk en de voorstellen van deze Top en die onze strijd effectiever maken.

Deze Latijns-Amerikaanse, Caribische en Europese Volkerentop sluit zijn werk af met de oproep om de strijd van de volkeren voort te zetten die naar voren wordt gebracht in de verschillende rapporten die deze Verklaring ondersteunen TOT DE UITEINDELIJKE OVERWINNING VAN DE VOLKEREN OP HET IMPERIALISME.

Brussel 18 juli 2023